За нас

За компанията

„СТРОЙНОРМ” ЕООД е основана през 2008 г., с основен предмет на дейност: проучване, проектиране, инвеститорски контрол, строителен надзор и консултантски услуги в областта на строителството. Компанията притежава Лиценз № ЛК – 000660/20.02.2009 г. за „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор” издаден от Министерството на регионалното развитие, който е продължен в Удостоверение № РК-0075/08.11.2018 г. издадено от Министерството на инвестиционното проектиране, с валидност до 2018 година. Едноличен собственик и управител на дружеството е д-р инж. Сава Богданов Тачев.

Стройнорм ЕООД обединява над 40 висококвалифицирани специалисти, доказали в дългогодишната си практика своя професионализъм – архитекти, конструктори, ВиК и Хидро инженери, инженери пътно строителство, геодезисти, електроинженери, технолози, геолози и др.

Фирмата е сертифицирана от РИНА България ЕООД да прилага система за управление в областта на „Проекти, надзор и инвеститорски контрол на строителството” за следните дейности:
> ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството;
> ISO 14001:2015 – Система за управление по отношение на околна среда;
> ISO 39001:2012 – Система за управление на безопасността на движението по пътищата;
> ISO 45001:2018 – Система за управление на безопасността при работа.

“СТРОЙНОРМ“ ЕООД последователно прилага гъвкавост и приспособимост за успешното изпълнение на различни по вид комплексни проекти. Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии правят фирмата конкурентно способна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип.

Стратегически цели за развитие на фирмата

В съответствие с провежданата от ръководството политика по предоставяне на качествени услуги, основните стратегически цели на Стройнорм ЕООД са:

> Провеждане на пазарна стратегия, ориентирана към клиента и съобразена с неговите специфични изисквания;

> Индивидуален подход към всеки клиент, проява на гъвкавост и разбиране към организационни и финансови проблеми;

> Осигуряване на условия за развитие на персонала и ръководните кадри, поддържане на висока квалификация на персонала;

> Подобряване на финансово-икономическите показатели на дружеството: икономическа ефективност, производителност на труда и т.н.;

> Повишаване степента на удовлетвореност на клиентите и намаляване броя на рекламациите, с цел засилване доверието на клиентите към дружеството;

> Поддържане и ефикасно функциониране на СУК(Система за Управление на Качеството) на основата на задълбочен анализ на резултатите от прегледите на ръководството и вътрешните одити;

> Увеличаване обема на услугите; 

 

Необходимите ресурси за постигането на стратегическите цели се определят по време на прегледа на ръководството като се дефинират измерими цели по качеството.

Политика

Удостоверения

cert-5
cert-5
cert-4
cert-3
cert-1
cert-6
cert-2

Сертификати

9001-new
14001-new
ISO-39001-fixed
ISO-39001-fixed