Услуги

Основни дейности на фирмата

“СТРОЙНОРМ“ ЕООД последователно прилага гъвкавост и приспособимост за успешното изпълнение на различни по вид комплексни проекти. Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии правят фирмата конкурентно способна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип.
Фирмата разполага с правоспособни специалисти, които с прецизност, професионализъм и високо качество на компетентност упражняват следните услуги:

> Оценка съответствието на инвестиционните проекти

> Упражняване на строителен надзор по време на строителството

> Инвеститорски контрол на обекти

> Изготвяне на Техническия паспорти на обекти

> Проектиране  във всички фази на инвестиционния процес и извършване на авторски надзор

> Извършване на строително-монтажни дейности

Оценка съответствието на инвестиционните проекти

За тази цел към фирмата работят на трудови и/или граждански договори над 40 специалисти по следните  специалности:

> архитектура и урбанизъм;

> конструктивна – промишлено и гражданско строителство;

> технологична – в областта на производствените процеси;

> електроинсталации – на сгради и съоръжения;

> отопление, вентилация, климатизация – на сгради;

> енергийна ефективност на сгради;

> водоснабдяване и канализация – на сгради и съоръжения;

> хидро-мелиоративно строителство, хидротехническо строителство и хидро-енергийно строителство;

> пътно строителство, транспортно строителство;

> железопътно строителство;

> телекомуникации;

> пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения, санитарна хигиена – санитарно-хигиенни изисквания към строежите;

> геодезия, вертикална планировка, ландшафт;

> геоложки проучвания;

Тези специалисти, след подробен преглед на инвестиционният проект, изготвят КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД за оценяване съответствието на инвестиционните проекти, който заедно с подпечатаната от КОНСУЛТАНТА, графична и текстова част на проекта се внася за ОДОБРЯВАНЕ в съответната ОДОБРЯВАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЩИНА, УАГ и др., с цел получаване на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.

Инвеститорски контрол на обекти

Инвеститорски контрол на обекти:

> проверка на КСС и анализи;
> контрол върху актуваните количества;
> оформяне на сметка 22 за разплащане на СМР.

Упражняване на строителен надзор

Инвеститорски контрол на обекти:

> Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта съгл. чл.166, ал.1, т.1 и т.2, чл.168 и чл.169б, ал.1 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгл. Наредба №3/2003 г.;

> Изготвяне на окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

> Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 година за техническите паспорти за строежите.

Изготвяне на Техническия паспорти на обекти

Изготвяне на Технически паспорти на обекти по Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството ,обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г., бр. 22 от 19.03.2010 г., в сила от 20.04.2010 г.

Проектиране във всички фази на инвестиционния процес и авторски надзор

Извършва проектиране във всички фази на инвестиционният процес и авторски надзор в следните направления:

Жилищно и промишлено строителство:

> нови жилищни и административни сгради, както и реконструкция, модернизация и преустройство на съществуващи такива;

> складове, цехове, промишлени халета, метални конструкции;

 

Подпорни стени и укрепване:

> подпорни стени;

> укрепване на пътища, откоси и свлачища;

> габиони;

> укрепване на речни и морски брегове;

Пътно строителство:

> пътища и автомагистрали;

> улици, пътни възли и кръстовища;

> сигнализация и маркировка;

> временна организация на движението;

> мостове, надлези;

ВиК, хидротехническа и хидромелиоративна инфраструктура:

> проектиране на сградни/вътрешни ВиК инсталации – жилищни, обществени и промишлени сгради;

> напорни резервоари и хидрофорни уредби;

> селищно и промишлено ВиК;

> пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води;

> депа за битови и промишлени отпадъци;

> предпазни диги и корекции на реки;

> улични канализационни колектори и магистрални тръбопроводи;

> дренажни системи;

> корекции на реки;

> напоителни системи;

Извършване на строително-монтажни дейности

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД е вписана в Камарата на строителите в България от 13.12.2015 г. Дружеството разполага с Удостоверения за първа група строежи от първа до пета категория, втора група строежи от първа и четвърта категория, четвърта група строежи от първа до пета категория и пета група – отделни видове строителни и монтажни работи.