Обекти

Надзор

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

 

Строеж: „ПЪТ ІІ-44 „ДРАГАНОВЦИ – ГАБРОВО”

> от: КМ 14+600 до: КМ 23+978.36;

> от: КМ 25+731 до: КМ 28+972.75;

Общо: 12,620 км

Възложител: Агенция „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” (АПИ)

 

Гарбово, БЪЛГАРИЯ

Строеж: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД ТОДОР КИРКОВ“

> Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и кв. „Вароша“

Възложител: Община Ловеч

 

Ловеч, БЪЛГАРИЯ

Строеж: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩА БУНА КЪМ ПЛАВАЩ КЕЙ-ВЪЛНОЛОМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНА БУНА-НЕСЕБЪР“

Възложител: Община Несебър

 

Несебър, БЪЛГАРИЯ

Строеж: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВИТЕ СТЕНИ НА ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ РУСЕ – ЦЕНТЪР И ПОДОБРЯВАНЕ НА НАВИГАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ НА 3 КОРАБНИ МЕСТА“

Възложител: Община Русе

 

Русе, БЪЛГАРИЯ

Строеж: “ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ)”

> ПСОВ с капацитет 19460 екв. жители;

> Довеждащ колектор за отпадни води до ПСОВ с дължина на трасето 159,49м;

> Довеждащ водопровод до ПСОВ с дължина на трасето 164.42м;

> Отвеждащ канал за пречистени води;

> Външно ел. захранване на ПСОВ с дължина на трасето 170.10м;

> Довеждащ път до ПСОВ;

Възложител: Община Чирпан

 

Чирпан, БЪЛГАРИЯ

Строеж: „33-то ОУ”

> Смяна на предназначението;

> Изпъление на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на екслоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата;

> 8 броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници;

Възложител: Столична Община

 

София, БЪЛГАРИЯ

Строеж: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ”

Проект: “Предотвратяване на риска от наводнения от река дунав при никопол и турну мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”

Финансиране: „програмата за трансгранично сътрудничество румъния – българия 2007-2013“

Възложител: Община Никопол

 

Никопол, БЪЛГАРИЯ

Обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ“

Площ: 21 302 м2

Възложител: Община Гурково

 

Гурково, БЪЛГАРИЯ

Строеж: „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“

Допълнителни услуги: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Възложител: Община Ловеч

 

Ловеч, БЪЛГАРИЯ

Доклади

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТ

 

Строеж: ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК МРЕЖА

Други услуги:

> УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР; 

> СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ;

Възложител: Община Раднево

 

Раднево, БЪЛГАРИЯ

Строеж: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХРАМА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА ЗА ЦЪРКОВНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ И ЦЪРКОВНИ ТЪРЖЕСТВА  ПРИ ЦЪРКВА „СВЕТИ  АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

> I ЕТАП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХРАМА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПРОСТРАНСТВА

Други услуги: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Възложител: Община Попово

 

Ковачевец, БЪЛГАРИЯ

Строеж: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВИТЕ СТЕНИ НА ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ  РУСЕ – ЦЕНТЪР И ПОДОБРЯВАНЕ НА НАВИГАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРИ КОРАБНИ МЕСТА

Други услуги: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Възложител: Община Русе

 

Русе, БЪЛГАРИЯ

Изпълнение

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

 

Строеж: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА – РАЙОН ПОДУЯНЕ”

Възложител: „СТРОЙЕКИП” ООД

 

София, БЪЛГАРИЯ

Строеж: „СРЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА (Г+4) С ВИСОЧИНА ДО 15М. И ПРЕХОД В ЕТАЖНОСТТА (Г+2) С ВИСОЧИНА Н=10М., С НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ РАЙОН ПОДУЯНЕ

Възложител: АНРИ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ И ОЛЕГ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

 

София, БЪЛГАРИЯ

Строеж: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, ПОДПОРНИ СТЕНИ И ПЛЪТНА ОГРАДА“, М. „ДРУЖБА- РАЗШИРЕНИЕРАЙОН ИСКЪР

Възложител: „МУРЕКС ИНВЕСТ“ ООД И „СЕТ КОНСУЛТ“ ЕООД

 

София, БЪЛГАРИЯ