Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1234.jpg
  • 12345.png
  • 1234567.png
  • 12345678.png
  • 123456789.png

Политика по управление на качеството, околната среда и ЗБР

Ръководството на СТРОЙНОРМ ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗБР, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА НА СТРОЙНОРМ ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ФИРМАТА И ИЗИСКВАНИЯТА на заинтересованиТЕ страни

За осъществяването на тази политика, ръководството на СТРОЙНОРМ ЕООД насочва усилията  си в следните направления:

§  Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на висококачествени проектантски услуги, строително-монтажни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол;

§  Разширяване на пазарния дял и въвеждане на нови технологии в областта на строителното проектиране, строително-монтажни работи, строителния надзор и инвеститорски контрол;

§  Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към дейностите от обхвата на ИСУ;

§  Въвеждане и изпълнение на дейности по опазване на околната среда и управление на риска при работа с цел предотвратяване на замърсяванията, нараняванията и заболяванията, и премахване/намаляване на опасностите;

§  Извършване на ефективен мониторинг на дейността на подизпълнителите;

§  Поддържане на дейностите на дружеството на съответствие с нормативните и другите, приети от нас изисквания, отнасящи се до управлението на значимите аспекти на околната среда и осигуряването на ЗБР;

§  Въвеждане и поддържане на механизми за консултиране и участие на работниците по отношение на решения, свързани с осигуряването на ЗБР;

§  Извършване на ефективен мониторинг относно опазването на околната среда и осигуряването на ЗБР;

§  Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Интегрираната система за управление.

За реализиране на тези цели в СТРОЙНОРМ ЕООД е разработена и внедрена  Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 иISO 45001:2018.

Като Управител на СТРОЙНОРМ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.

 

25. Юли, 2019 г.

 

Управител:

_____________________

      /Сава Тачев/

 

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,