Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png

1  Политика по управление на качеството, околната среда и ЗБУТ

Ръководството на СТРОЙНОРМ ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗБУТ, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА НА СТРОЙНОРМ ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ФИРМАТА И ИЗИСКВАНИЯТА на заинтересованиТЕ страни

За осъществяването на тази политика, ръководството на СТРОЙНОРМ ЕООД насочва усилията  си в следните направления:

§  Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на висококачествени проектантски услуги, строително-монтажни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол;

§  Разширяване на пазарния дял и въвеждане на нови технологии в областта на строителното проектиране, строително-монтажни работи, строителния надзор и инвеститорски контрол;

§  Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към дейностите от обхвата на ИСУ;

§  Въвеждане и изпълнение на дейности по опазване на околната среда и управление на риска при работа с цел предотвратяване на замърсяванията недопускане на наранявания;

§  Извършване на ефективен мониторинг на дейността на подизпълнителите;

§  Поддържане на дейностите на дружеството на съответствие с нормативните и другите, приети от нас изисквания, отнасящи се до управлението на значимите аспекти на околната среда и осигуряването на ЗБУТ;

§  Извършване на ефективен мониторинг относно опазването на околната среда и осигуряването на ЗБУТ;

§  Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Интегрираната система за управление.

За реализиране на тези цели в СТРОЙНОРМ ЕООД е разработена и внедрена  Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 иOHSAS 18001:2007.

Като Управител на СТРОЙНОРМ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.

 

25. Май, 2016 г.

 

Управител:

_____________________

      /Сава Тачев/

 

IMAGE Интегриран воден проект на гр.Пирдоп
Събота, 01 Февруари 2014
Интегриран воден проект на гр.Пирдоп  „изграждане на ПСОВ с... Прочети още...
IMAGE Интегриран воден проект на с.Душанци
Събота, 01 Февруари 2014
„Интегриран воден проект на с.Душанци, Община Пирдоп. Лот 1:... Прочети още...

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,