Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1234.jpg
  • 12345.png
  • 1234567.png
  • 12345678.png
  • 123456789.png

Обекти на фирмата

ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ФИРМАТА.

· УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

„Обновяване за енергийна ефективност на „Многофамилна жилищна сграда” в УПИ III - за държавно групово жилищно строителство, имоти 614.616, кв. 181, по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Асен” № 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г”

 

Възложител Община Айтос.

· ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград, по обособени позиции”, Обособена позиция № 3: „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” 78-80-82”

 

Възложител Община Асеновград.

·   ПРОЕКТИРАНЕ

„Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево и напорен резервоар за с. Оряховец, Община Баните и упражняване на авторски надзор при изпълнението им”

 

Възложител Община Баните, Област Смолян.

 

· ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО

„Оценка на съответствието на работен проект за обект „Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - жилищен блок, находящ се в гр. Долна баня, Община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска” № 119, бл. 4-7”

 

Възложител Община Долна баня.

·   ПРОЕКТИРАНЕ

„Изготвяне на Работен проект за обект: „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на с. Белица, Община Лъки”

 

Възложител Община Лъки, Област Пловдив.

· УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

„Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, канализация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - с. Раковица, Община Макреш”

 

Възложител Община Макреш, Област Видин.

· ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОР

„Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Тунджа” № 2, гр. Раднево”

 

Възложител Община Раднево, Област Стара Загора.

· УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

„Извършен строителен надзор и изготвени технически паспорти на обекти:

 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ VRC 1016 С. РОГОЗЕН – С. СИРАКОВО, КМ 0+000 – КМ 2+808” – дължина 2 808 м., находящ се: съществуващ път VRC 1016 с. Рогозен – с. Сираково, Община Хайредин, Област Враца, в това число рехабилитация и реконструкция на участъци от регулацията на с. Рогозен, където общински път VRC 1016 преминава в улица „Георги Димитров”, част от уличната мрежа на с. Рогозен.

·   УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

„Извършен строителен надзор и изготвени технически паспорти на обекти:

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ VRC 1016 С. РОГОЗЕН – С. СИРАКОВО, КМ 0+000 – КМ 2+808” – дължина 2 808 м., находящ се: съществуващ път VRC 1016 с. Рогозен – с. Сираково, Община Хайредин, Област Враца, в това число рехабилитация и реконструкция на участъци от регулацията на с. Рогозен, където общински път VRC 1016 преминава в улица „Георги Димитров”, част от уличната мрежа на с. Рогозен.

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ VRC 1162 , С. БОТЕВО - С.БЪРЗИНА ОТ 0+000КМ ДО 4+884 КМ” – дължина 4 884 м. , находящ се: съществуващ път VRC 1162 с. Ботево – с. Бързина, Община Хайредин, Област Враца,в това число рехабилитация и реконструкция на участъци от уличната мрежа на с. Бързина до км 0+380 и след км 4+560, където пътя навлиза в регулацията на с. Ботево и се извършва рехабилитация и реконструкция на част от уличната мрежа на с. Ботево.

 

Възложител Община Хайредин.

·   ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания на строежите на обект:

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА МРЕЖА, С. ЧАВДАР, УЛИЦА "9-ТИ СЕПТЕМВРИ"(ОТ 86-ОТ 110), УЛИЦА "СРЕДНА ГОРА"(ОТ373 – ОТ 375), УЛИЦА "ЗДРАВЕЦ" (ОТ 210 – ОТ 218), УЛИЦА "РИЛА"(ОТ 269-ОТ268; ОТ 275-ОТ 280), УЛИЦА "БОР"(ОТ 323 – ОТ 352; ОТ329 - ОТ461; ОТ335 - ОТ345; ОТ339 - ОТ341; ОТ344 - ОТ346 ), В С. ЧАВДАР, ОБЩИНА ЧАВДАР, ОБЛАСТ СОФИЙСКА.”

 

Възложител Община Хайредин.

·   УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

„Осъществен строителен надзор на строеж: „Изграждане на стоманобетонов мост над река Пиринска Бистрица от Горски камионен път „Гинчин мост - ливадите”, в териториалния обхват на ТП „ДГС Катунци”

 

Възложител Териториално предприятие „Държавно горско стопанство Катунци” на ЮЗДП

 

 

 

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,