Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1234.jpg
  • 12345.png
  • 1234567.png
  • 12345678.png
  • 123456789.png

“СТРОЙНОРМ” ЕООД

гр. София, 1463, ул. Доспат №54, ет.1, ап.3

„СТРОЙНОРМ” ЕООД е основана през 2009 г., с основен предмет на дейност: проучване, проектиране, инвеститорски контрол, строителен надзор и консултантски услуги в областта на строителството. Компанията притежава Лиценз № ЛК – 000660/20.02.2009 г.   за „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор” издаден от Министерството на регионалното развитие, който е продължен в Удостоверение № РК-0075/13.12.2013 г.  издадено от Министерството на инвестиционното проектиране, с валидност до 2018 година. Едноличен собственик и управител на дружеството е д-р инж. Сава Богданов Тачев.
Стройнорм ЕООД обединява над 40 висококвалифицирани специалисти, доказали в дългогодишната си практика своя професионализъм – архитекти, конструктори, ВиК и Хидро инженери, инженери пътно строителство, геодезисти, електроинженери, технолози, геолози и др.  
Фирмата е сертифицирана от РИНА България ЕООД да прилага система за управление в областта на „Проекти, надзор и инвеститорски контрол на строителството” за следните дейности:
- ISO 9001:2008 - контрол на качеството на стоките или услугите;
- OHSAS 18001:2007 – контрол на здравето и безопасността при работа;
- ISO 14001:2004 – контрол на аспектите на околната среда.


“СТРОЙНОРМ“ ЕООД последователно прилага гъвкавост и приспособимост за успешното изпълнение на различни по вид комплексни проекти. Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии правят фирмата конкурентно способна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип.

Стратегически цели за развитие на фирмата.

В съответствие с провежданата от ръководството политика по предоставяне на качествени услуги, основните стратегически цели на Стройнорм ЕООД са:

Провеждане на пазарна стратегия, ориентирана към клиента и съобразена с неговите специфични изисквания;
Индивидуален подход към всеки клиент, проява на гъвкавост и разбиране към организационни и финансови проблеми;
Осигуряване на условия за развитие на персонала и ръководните кадри, поддържане на висока квалификация на персонала;
Подобряване на финансово-икономическите показатели на дружеството: икономическа ефективност, производителност на труда и т.н.;
Повишаване степента на удовлетвореност на клиентите и намаляване броя на рекламациите, с цел засилване доверието на клиентите към дружеството;
Поддържане и ефикасно функциониране на СУК(Система за Управление на Качеството) на основата на задълбочен анализ на резултатите от прегледите на ръководството и вътрешните одити;
Увеличаване обема на услугите


Необходимите ресурси за постигането на стратегическите цели се определят по време на прегледа на ръководството като се дефинират измерими цели по качеството.

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,