Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1234.jpg
  • 12345.png
  • 1234567.png
  • 12345678.png
  • 123456789.png

СТРОЙНОРМ“ ЕООД последователно прилага гъвкавост и приспособимост за успешното изпълнение на различни по вид комплексни проекти. Опита на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентно способна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип.  


Фирмата разполага с правоспособни специалисти, които с прецизност, професионализъм и високо качество на компетентност упражняват следните услуги:


1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството.
3. Инвеститорски контрол на обекти.
4. Изготвяне на Техническия паспорти на обекти  по Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г., бр. 22 от 19.03.2010 г., в сила от 20.04.2010 г.
5. Проектиране във всички фази на инвестиционния процес и извършване на авторски надзор.
6. Консултации във всички сфери на строителния процес.
Специалистите, работещи във фирмата са висококвалифицирани, силно мотивирани професионалисти, създаващи добра организация на планиране и коректно осъществяване на  поетите ангажименти.
Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,